سوالات جامع ریاضی

 
سوال های جامع ریاضی«ویژه پایه های اول تا ششم دبستان»
 
با توجه به نیاز آموزگاران و دانش آموزان به یک بانک سوال ریاضی و نقش حل تمرین در یادگیری این درس،مجمومعه جدیدی از سوال ریاضی، با بهره گیری از دانش مولفان
 
ویژگی ها:
تمرین ها و مسایل متنوع که تمامی نکات کتاب درسی را پوشش می دهد
آزمون های ترمی برای سنجش دانش آموزان
 
 
.